G&G Advocats i Assessors Fiscals, S.L.P. s’encarrega de l’assessorament jurídic integral tant de persones jurídiques com de persones físiques en les següents àrees legals:

Dret Civil

El Dret Civil és l’àrea del Dret que regula els aspectes relatius a la persona individual.

HERNÁNDEZ GIL defineix el Dret Civil com el Dret Privat General, que té com a objecte la regulació de la persona en la seva estructura orgànica, en els drets que li corresponen com a tal, i en les relacions derivades de la seva integració en la família i de ser subjecte d’un patrimoni dins la comunitat.

El nostre despatx disposa de professionals especialitzats en Dret Civil, capaços de resoldre totes aquelles qüestions que sorgeixin en les diferents matèries que comprèn aquesta àrea, com ara:

  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual, reclamacions de deutes, contractes, atenció al consumidor i l’usuari i reclamacions, accions col·lectives de consumidors, propietat intel·lectual, drets a l’honor, la intimitat i a la pròpia imatge.


Dret de Família i Successions

Els nostres professionals defensaran els interessos del client en l’àmbit de la família i de la successió mortis causa, tenint en consideració les sensibilitats i sentiments que intervenen en aquest tipus de casos.

Et podem ajudar en aspectes com:

  • Procediment de divorci, mediació familiar, capitulacions matrimonials, modificació i liquidació de règim econòmic matrimonial, parelles de fet, incapacitació, tutela, curatela, filiació, reclamacions d’aliments, protecció de menors, herències, planificació successòria i testament, accions hereditàries, reclamació de legítima.


Dret Immobiliari

G&G Abogados té una àmplia experiència en l’àmbit de l’assessorament i la defensa en el sector immobiliari i de la construcció, des de la negociació extrajudicial i la contractació fins a la intervenció en accions judicials. En podem destacar les matèries següents:

  • Arrendaments, compravenda, permuta de solar per obra futura, propietat horitzontal/comunitats de propietaris, drets reals (usdefruit, ús, hipoteca, superfície, vol, servituds…), defensa del dret de propietat, acció de desnonament, acció reivindicatòria, declarativa del domini, acció negatòria, dret hipotecari, Registre de la Propietat.


Contractes

L’equip de G&G presta els seus serveis professionals en la negociació, redacció, execució i resolució de contractes de tot tipus en l’àmbit civil i mercantil, com per exemple:

  • Compravenda, arres, arrendaments, transport, col·laboració, garantia, subministrament, prestació de serveis, execucions d’obra, mandat, agència, corretatge, dipòsit, préstec, comodat, reconeixement i ajornament de deute, etc.


Dret Mercantil i Societari

Disposem de professionals amb àmplia experiència en l’àmbit mercantil i comercial, per donar solució a totes les qüestions que es plantegen a nivell empresarial i societari, com ara:

  • Contractes mercantils, constitució de societats, gestió de llibres comptables, resolució i mediació en conflictes entre socis, compravenda de participacions/accions, redacció d’actes d’òrgans socials, modificacions estatutàries (domicili, denominació, augment i reducció de capital…), modificacions estructurals (transformació, escissió, fusió, cessió global d’actiu i passiu), dissolució i liquidació, reactivació de societats, intervenció en concurs de creditors, protocols familiars, reclamacions contra administradors d’una societat, tràmits al Registre Mercantil.


Dret Fiscal

Els nostres experts en Dret Tributari assessoren amb eficàcia en l’àmbit de les obligacions fiscals i comptables que afecten tant les persones físiques com les jurídiques, en aspectes com:

  • Comptabilitat, assessorament i planificació fiscal, declaracions d’impostos (impost sobre la renda de les persones físiques, impost de societats, patrimoni, donacions, successions, transmissions i d’altres), assistència en procediments davant l’Administració Tributària (inspeccions, reclamacions judicials…), gestions davant la Hisenda Pública, resolució de requeriments i recursos.


Dret Penal

Els nostres experts en Dret Penal donen assistència a persones físiques i jurídiques, tant en acusació com en defensa, en qualsevol tipus de procediment penal. A continuació en citem alguns exemples destacats:

  • Delictes contra la seguretat del trànsit (alcoholèmies i/o substàncies estupefaents, conducció sense llicència, sense punts…), delictes contra la Hisenda Pública, delictes contra el patrimoni (estafes, apropiacions indegudes, robatoris, furts), delictes de lesions, delictes contra la salut pública, delictes de violència de gènere i domèstica, delictes contra les relacions familiars i abandonament de família (impagament de pensions d’aliments, incompliment del règim de visites…), faltes (accidents de trànsit, reclamació de danys), delictes contra l’honor, delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions…), delictes i faltes comeses per menors, etc.